Stowarzyszenie JESTEM

Kim jesteśmy…

Stowarzyszenie JESTEM jest organizacją działającą od 2003 r. nie dla zysku lecz na rzecz pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży, w tym także osób niepełnosprawnych. Posiada osobowość prawną. Działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r., ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Stowarzyszenia. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

Nasze motto…

„Jestem, więc potrzebuję Ciebie – Jestem, czyli chcę być dla Ciebie”.

Nasz cel…

Misją Stowarzyszenia jest wspieranie i pomoc dzieciom i młodzieży w uzyskaniu pełnego i integralnego rozwoju osoby.

Cele Stowarzyszenia można zgrupować w różnych obszarach działania:

  1. działanie na rzecz wczesnej interwencji i wspierania rozwoju dzieci przez prowadzenie działań o charakterze opiekuńczym, edukacyjnym i wychowawczym;
  2. zapobieganie powstawania zaburzeń u dzieci i młodzieży przez prowadzenie działań profilaktycznych, diagnostycznych i terapeutycznych dla dzieci i ich rodzin,
  3. pomoc w rozwoju zawodowym osobom niepełnosprawnym przez prowadzenie różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej,
  4. kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży przez prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
  5. wspieranie integracji społecznej w skali makro i mikro środowiska przez organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy i rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz popieranie działalności innych osób fizycznych i prawnych o celach zbieżnych z celami Stowarzyszenia.