Zapytanie ofertowe - dostawa akcesoriów i materiałów plastycznych

Stowarzyszenie JESTEM, ul. Nałkowskich 107/3u, 20-470 Lublin zwraca się z zapytaniem o ofertę na dostawę akcesoriów i materiałów plastycznych w ramach projektu „Klub Seniora JESTEM” – 3 części.

Zapytanie ofertowe odbywa się na potrzeby realizacji projektu „Klub Seniora JESTEM”, nr RPLU.11.02.00-06-0015/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Szczegółowy opis zamówienia  znajduje się w formularzu asortymentowo-cenowym- załącznik nr 2 do zapytania.

Oferty należy składać do 15.03.2018  r. do godziny 18:00

- mailowo (skan podpisanej oferty z załącznikami): klubseniorajestem@gmail.com

 

Patrz - Lista plików