ZAPYTANIE - organizacja 1-dniowego wyjazdu ze spływem kajakowym na rzece Bug

Stowarzyszenie JESTEM, ul. Nałkowskich 107/3u, 20-470 Lublin zwraca się z zapytaniem o ofertę na usługę organizacji 1-dniowego wyjazdu ze spływem kajakowym na rzece Bug, dla członków Klubu Seniora JESTEM - uczestników projektu „Klub Seniora JESTEM”.

Zapytanie ofertowe odbywa się na potrzeby realizacji projektu „Klub Seniora JESTEM”, nr RPLU.11.02.00-06-0015/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Zakres usługi został opisany w załączonym zapytaniu ofertowym. (patrz - LISTA PLIKÓW)

Oferty należy składać do 06.06.2018 r.

- mailowo (skan podpisanej oferty z załącznikami): klubseniorajestem@gmail.com

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy: klubseniorajestem@gmail.com

 

Z  poważaniem


Rafał Kuśmierczyk

Kierownik projektu

604593377