• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Stowarzyszenie JESTEM

Najnowsze wiadomości


więcej »

Kim jesteśmy...


Stowarzyszenie JESTEM jest organizacją działającą od 2003 r. nie dla zysku lecz na rzecz pomocy w rozwoju dzieci i młodzieży, w tym także osób niepełnosprawnych. Posiada osobowość prawną. Działa zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 r., ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dn. 24 kwietnia 2003 r. oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu Stowarzyszenia. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.

Nasze motto...


„Jestem, więc potrzebuję Ciebie – Jestem, czyli chcę być dla Ciebie”.

Nasz cel...


Misją Stowarzyszenia jest wspieranie i pomoc dzieciom i młodzieży w uzyskaniu pełnego i integralnego rozwoju osoby.

Cele Stowarzyszenia można zgrupować w różnych obszarach działania:

  1. Działanie na rzecz wczesnej interwencji
  2. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, zwłaszcza ze stwierdzonymi bądź potencjalnymi
  3. Zaburzeniami rozwoju przez umożliwienie im korzystania z edukacji, opieki i wychowania oraz dostępu do nauki, kultury i środowiska naturalnego
  4. Zapobieganie powstawaniu zaburzeń w rozwoju u dzieci i młodzieży
  5. Pomoc w rozwoju zawodowym osobom niepełnosprawnym
  6. Wspieranie integracji społecznej, zwłaszcza osób niepełnosprawnych
  7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych w społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży
  8. Wspieranie rodziny w jej funkcjach wychowawczych, edukacyjnych i socjalizacyjnych
  9. Upowszechnianie osiągnięć naukowych służących pełnemu i integralnemu rozwojowi osoby

Santander Bank Polska S.A.
64 1500 1520 1215 2010 2271 0000

Stowarzyszenie JESTEM
Tytułem: "Darowizna na cele statutowe"